PreservCAT: Línies d'Actuació

Línies d'Actuació

Per a poder obtenir els objectius prefixats per PreservCAT, cal seguir tota una sèrie de vies de comportament intern que ens permetin encaminar-nos en la seva consecució. Correspondrien llavors al que hem anomenat com “Línies d'Actuació”, i que a continuació exposem detalladament:  • CREACIÓ D'UNA XARXA ASSOCIATIVA QUE COORDINI LES ENTITATS I PLATAFORMES CONSERVACIONISTES DEL PAÍS DE CARA A FACILITAR LA SEVA LLUITA PARTICULAR

La feina feta fins ara per la multitud d'entitats i plataformes que s'han mobilitzat per a protegir el paisatge i els recursos naturals de Catalunya ha estat molt beneficiosa per al territori i en cap cas es pot perdre. Sigui com sigui que la unió fa la força, una de les eines que pot ser més útil per a aquest tipus d'iniciativa social és la creació d'una xarxa permanent de connexió entre les diverses plataformes implicades en la defensa del territori que permeti una distribució transversal d'experiències i coneixements que faci més efectiva la seva lluita.

Creant la xarxa d'entitats, per tant, PreservCAT actuarà de nexe, coordinant les diverses lluites per a que cadascuna en tregui el major benefici aprofitant la força del grup. Arribat el moment, i donada la convergència d'objectius amb les entitats implicades, PreservCAT afavorirà de forma pràctica la lluita d'aquestes, ja sigui a nivell organitzatiu, material o econòmic, fins a la consecució de la finalitat proposada.

Tanmateix, per a aconseguir el funcionament efectiu de la xarxa, PreservCAT s'encarregarà d'organitzar les trobades i reunions que calgui, així com de la distribució efectiva de tota la informació generada per qualsevol dels components de la xarxa en les seves activitats ordinàries.

En conclusió, aquesta línia d'actuació tindrà com a finalitat última el poder aconseguir, de forma indirecta, protecció d'una o altra forma per al màxim territori possible.


  • ADQUISICIÓ, MANTENIMENT I GESTIÓ DE PATRIMONI AMB LA FINALITAT D'ASSEGURAR LA SEVA CONSERVACIÓ EN EL TEMPS DE FORMA INDEFINIDA

Donat que moltes vegades el fet de catalogar o assenyalar el patrimoni d'interès públic amb una figura jurídica de protecció no significa una protecció efectiva en el temps (els catàlegs patrimonials varien en proporció dels interessos i pressupostos de les administracions), l'única forma totalment segura per a garantir la pervivència indefinida d'aquests béns és l'adquisició de la titularitat per part de PreservCAT. D'aquesta forma, i mitjançant uns estatuts jurídics adients, l'entitat s'encarregarà d'assegurar la conservació dels béns adquirits, així com el gaudi d'aquests per a la societat.

PreservCAT s'encarregarà del manteniment i gestió patrimonial dels béns tutelats, així com de la seva rendibilitat econòmica organitzant activitats lligades als seu ús public i/o tradicional, que ajudin a mantenir el patrimoni preservat i adquirir-ne de nou.

  • MANTENIMENT DE CONTACTES AMB GRUPS DE PROFESSIONALS INFLUENTS A NIVELL POLÍTIC, ECONÓMIC I SOCIAL, SENSIBILITZATS AMB LA PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I HUMÀ TRADICIONAL

Paral·lelament a tot l'exposat anteriorment, PreservCAT ha de mantenir contactes amb persones o agrupacions de gent que per la seva especial qualificació i posició dins de les esferes de poder puguin ser susceptibles de col·laborar, d'una o altra manera amb l'entitat. L'obertura, per tant, d'un diàleg fluït al més alt nivell que pugui ser aprofitat per les polítiques internes de l'entitat, no és, en aquest cas, menyspreable.

Així mateix, no s'ha de descartar pas la capacitat d'influència que pot arribar a tenir PreservCAT pel fet de mantenir una diplomàcia ad hoc. Aquesta influència és vital a l'hora de presa de decisions polítiques que afectin al conjunt de la ciutadania i que estiguin en la línia argumental de l'entitat. Convindrà, doncs, fer una especial atenció en el manteniment i promoció d'aquesta línia d'actuació atesa la seva potencialitat.


  • CREACIÓ D'UN GABINET DE COMUNICACIÓ EFICAÇ PER A OBTENIR LA MÀXIMA REPERCUSIÓ MEDIÀTICA DE LES NOSTRES ACTIVITATS

La propaganda ha de ser un dels eixos fonamentals d'una entitat com PreservCAT, donat que de poc serviria fer una gran tasca envers la ciutadania si justament aquesta ciutadania no se n'assabenta de que s'està fent aquest dur treball. És en aquest sentit, de cara a aconseguir un gran suport i abast social, que la creació d'un gabinet de comunicació que gestioni correctament i faci d'altaveu de totes les notícies generades per PreservCAT es fa imprescindible.

Les informacions, ja siguin activitats, fites, o de qualsevol altra mena que es produeixin des de l'organització o entitats col·laboradores, han de poder ser distribuïdes de forma eficaç fent servir tots els mitjans que les tecnologies de la informació ens han posat a l'abast, ja que tan sols amb una presència massiva en els mitjans de comunicació i xarxes socials es podrà assolir el grau de popularitat que ens permeti aplegar recursos i participació ciutadana.

Per tant, la creació d'un gabinet que gestioni la informació rebuda ha de ser entesa com un dels eixos principals d'acció de PreservCAT, donada la seva importància capital en la consecució de la resta d'objectius.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada